Bli medlem

Interessemedlem

Disse er medlemmer på grunnlag av yrkesmessig virksomhet innen områdene kunst- og kulturhistorie, kunstnerutdanning og lærervirksomhet, museums- og opplysningsvirksomhet eller annen interesse for foreningens formål og virksomhet.e

Fagmedlem

Fagmedlem må enten har bestått Hovedfag ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunst og håndverksskolen eller ved Kunsthøgskolen i Bergen eller tilsvarende. Eller bli antatt etter juryering av inntil 5 innsendte arbeider; laget i løpet av de siste 3 år, ikke skolearbeider. Juryen skal bestå av høyt kvalifiserte brukskunstnere/kunsthåndverkere med høyskoleutdanning med diplom eller hovedfag innen kunsthåndverk/design eller tilsvarende utdanning. Styret innstiller medlemmer til juryen for godkjennelse av generalforsamlingen. Medlemmer kan foreslå medlemmer til juryen inne fristen for forslag til generalforsamlingen.

  • De har ved godkjent søknad til Bod 21 mulighet til å få solgt sine produkter der.
  • De som har bopel i Oslo kan søke på Oslo kommunes kunstnerstipend. Medlemmer som bor utenbys kan også søke, dersom de har prosjekt som kommer Oslo by til gode. Stipend tildeles gjennom forskjellige grupper og opplysninger om dem kan fåes ved henvendelse til NB eller Kulturetaten.
  • Det stilles ingen krav til medlemskap i noen kunstnerorganisasjon for å få leie atelier/verksted i kommunens lokaler for kunstnere, men søkere må ha bopel i Oslo. Det er de personlige kvalifikasjonene som ellers teller. Dessuten er det i noen grad bestemt hva lokalene i de forskjellige eiendommene skal brukes til. I Kirkeristen skal det være brukskunst. Lokalene leies ut for 5 år med rett til leie i 5 nye. Deretter må man søke på nytt om 5 + 5 nye år. Dermed er lengste leiemulighet 20 år. Aldersgrensen er 70 år.
  • De kan sende inn produkter for juryering til medlemsutstilling som p.t. holdes hvert 2. år i Rådhusgalleriet.
  • NB ønsker å avholde en salgsutstilling hvert 2. år som er åpen for medlemmene.

  • De kan delta på det årlige Kunsthåndverkmarkedet i Kirkeristen, med plass utenfor våre lokaler i buegangen i den grad det er plass. Medlemmer av Bod 21 har fortrinnsrett.
  • De kan ta med arbeider – både påbegynte skisser og ferdige produkter – til ”møte med juryen” for diskusjon og bedømmelse med og av juryen og andre medlemmer.
  • Styret/medlemmene tar selv initiativ til utflukter o.l. som kan være av interesse.

Andelshavere

For å bli andelshaver med rett til å selge sine produkter i Bod 21 må man være fagmedlem av NB og være antatt av styret etter egen søknad. Det legges vekt på at søkeren kan ta butikkvakter og har et produktutvalg som er av interesse å formidle til publikum. Dessuten kreves et innskudd på kr 2000,- Andelshavere som tar vakter får 80% av salgsummen, mens de som ikke kan, får 70%. Fradraget går til å dekke driftsutgiftene til Bod 21.